Notícies d'última hora

Projecte Lingüístic

Revisió aprovada pel claustre el 27 de novembre de 2014 i avaluada i aprovada pel consell escolar el 16 de desembre de 2014.

INTRODUCCIÓ

El present Projecte Lingüístic té com a finalitat desenvolupar i concretar el que figura als trets d’identitat del nostre Projecte Educatiu de Centre referit a llengua, que haurà d’establir-se d’acord amb les característiques sociolingüístiques de l’entorn actual de la nostra escola, amb l’objectiu d’assolir el domini de les dues llengües oficials i adquirir competències en llengüa estrangera al final de l’escolaritat obligatòria, tal com prescriu l’article 20 de la Llei 3/1986, de normalització lingüística.
La nostra línia d’actuació al camp de la comunicació oral i escrita i de l’aprenentatge serà la d’aconseguir en el nostre alumnat un domini oral i escrit de les dues llengües oficials de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears: llengua catalana i llengua castellana, i de l’anglès com a llengua estrangera.

1. ANÀLISI DE LA SITUACIÓ LINGÜÍSTICA ACTUAL

CONTEXT

El centre:

El col•legi MIQUEL COSTA I LLOBERA és un centre públic d’educació infantil i primària, creat l’any 1977, que té dues línies.

El professorat:

Actualment el 84,2 % de la plantilla del professorat és definitiva, cosa que dóna estabilitat per dur a terme el present projecte lingüístic.

La població de l’entorn:

La població de la barriada palmesana del Camp Rodó, on es troba ubicada l’escola, és variada : famílies mallorquines catalanoparlants (número que darrerament ha baixat considerablement) i castellanoparlants, famílies peninsulars i darrerament, un percentatge elevat,de famílies immigrants de diverses procedències( Amèrica del sud, nord d’Àfrica i altres.). Tot això evidencia la necessitat d’assegurar el coneixement i l’us de la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, com a llengua vehicular en l’àmbit de l’ensenyament i propi del centre.

  • EDUCACIÓ INFANTIL
  • EDUCACIÓ PRIMÀRIA
– Famílies catalano-parlants: 35

– Famílies castellano-parlants: 65

– Altres procedèn-cies: 55

– Famílies catalano-parlants: 89

– Famílies castellano-parlants: 120

– Altres procedèn-cies: 88

L’alumnat:

Actualment (25/11/2014) l’escola compta amb 450 alumnes, la procedència dels quals és diversa: a la gran majoria de l’alumnat els correspon aquest centre per la seva domiciliació, seguint el criteri de proximitat. Així mateix i des de fa un parell d’anys, la matrícula va ampliant-se amb l’arribada d’infants de diferents països tant europeus com extracomunitaris així com de la península. Això fa que la diversitat lingüística del centre comenci a ser significativa i variada, tal i com queda reflectida a la graella.

SITUACIÓ LINGÜÍSTICA ACTUAL

1. Quant a la llengua del centre:

 La llengua del centre és el català.
 Des de primer d’educació primària fins a sisè d’educació primària es treballen les tres llengües: català, castellà i anglès, prioritzant l’aprenentatge en llengua catalana.

A quart d’educació infantil s’inicia l’ensenyament primerenc de l’anglès. Quedant la distribució horària d’educació infantil i primària de la següent manera:

EDUCACIÓ INFANTIL
 4t  5è  6è
 Anglès:1h 30min  Anglès:2h  Anglès:2h30min
EDUCACIÓ PRIMÀRIA
1r 2n 3r
Anglès:2h Anglès:2h Anglès:3h
4t
Anglès:3h Anglès:3h Anglès:3h

El català és la llengua d’ensenyament-aprenentatge de la lectura i escriptura a educació infantil i al primer curs d’educació primària.
A tots aquests nivells es respecta el referent lingüístic del professorat.

2. Quant al personal del centre:

Cada mestre/a, malgrat faci l’àrea de llengua castellana o anglesa, és referent de la llengua que ensenya i en el seu defecte, en català.
Pel que fa al personal no docent del centre, es procura que facin ús de la llengua catalana sempre que sigui possible.

3. Quant a l’àmbit de relació:

És el català la llengua que s’utilitza a totes les reunions dels òrgans col•legiats.
Les reunions col•lectives dels professorat amb els familiars de l’alumnat són en català.
A les entrevistes individuals amb la família, per tal de prioritzar la comunicació, s’utilitzarà la seva llengua d’ús segons la procedència. Per això es podrà servir d’un intèrpret (professorat, alumnat o altres). Si hi ha infants, per mantenir el referent, es fan en català.
També es fa servir el català amb l’alumnat quan qualsevol professional intervé en el centre.

4. Quant als materials curriculars:

Els materials curriculars els disposam en català, en castellà i també en anglès.
Els llibres de text són en català, a excepció dels de llengua castellana, anglesa i música.

5. Quant a l’àmbit administratiu:

El català és la llengua utilitzada a tota la documentació escolar, de gestió del centre, d’informació, a la retolació i a tots els àmbits d’actuació.

Les circulars i publicacions de l’AMIPA s’escriuen en català.

2. TRACTAMENT DE LES LLENGÜES

Entenem que el tractament de les llengües:
És el pilar fonamental del currículum ja que en elles es basa:
– l’aprenentatge i
– la relació entre les persones.

Serà contemplat:
– Des de l’adquisició de la competència lingüística i comunicativa de l’alumnat.
– Tant oralment com per escrit i com a mitjà de realització personal.
– En les dues llengües oficials de la nostra Comunitat Autònoma.
– Així com en anglès, atesa la seva importància a la Comunitat Europea i Internacional, i a la societat de la informació.

La llengua de l’escola és el català.

Les llengües d’aprenentatge són: majoritàriament el català; també el castellà i l’anglès.

El procés de la lectura i escriptura s’inicia a educació infantil, a partir dels tres anys i en català, sempre respectant el nivell maduratiu de cada alumna/e.

Es potencia i prioritza la comprensió i expressió oral a tots els nivells.

Cada etapa i cada nivell, a partir del currículum oficial, estableix els conceptes comuns a cada llengua i en quin moment s’han d’introduir.

L’aprenentatge de la llengua ha d’estar present en qualsevol moment de la vida escolar.

Amb l’alumat que presenta necessitats específiques d’incorporació tardana la llengua del qual sigui el castellà es podrà contemplar la possibilitat de prioritzar aquesta llengua per a l’aprenentatge de la lectura i escriptura de la manera següent:
. Castellà per a l’assoliment de la lectura i escriptura.
. Català a nivell oral d’entrada.
. Català escrit de manera progressiva.

3. OBJECTIUS

Els objectius que volem aconseguir sorgeixen del que ens marca la normativa legal en relació al tema de llengües:
– Del tractament de les llengües del Projecte Lingüístic
– De la detecció de les necessitats, analitzada a l’apartat de context.

Assolir els objectius generals i específics en relació a cada una de les llengües: català, castellà i anglès.
 Posar en marxa els mecanismes necessaris per aconseguir els objectius del Projecte Educatiu de Centre en tema de llengües.
Garantir el referent lingüístic del mestre/a i l’ensenyament de les tres llengües.
Potenciar i prioritzar l’expressió i comprensió oral a tots els nivells.
Adoptar una actitud positiva i estimulant que faci que l’alumnat s’expressi en català amb el personal docent i no docent.
Potenciar l’ús de la llengua escrita com a font d’informació i d’expressió en els seus diferents registres.
Fomentar que l’alumnat estigui satisfet de poder parlar més d’una llengua i que valori la riquesa personal que suposa el domini de diferents llengües: a) capacitat de comunicació amb més persones, i b) base per facilitar l’aprenentatge d’altres llengües.
 Fomentar la utilització dels mitjans de comunicació, noves tecnologies i recursos materials i curriculars majoritàriament en català, però també en castellà i en anglès.
Utilitzar correctament la terminologia específica de les diferents àrees.
Vetlar per la recuperació i conservació dels modismes, refranys i frases fetes pròpies de la llengua i cultura de la nostra Comunitat Autònoma.
 Facilitar a l’alumnat estranger i al no catalanoparlant el suport lingüístic necessari per part del mestre d’atenció a la diversitat i efectiu per a la incorporació a la comunitat escolar.

4. METODOLOGIA

DEL PROJECTE

La llengua de l’escola serà el català.
Serà la llengua utilitzada a tota la documentació escolar i de gestió del centre, així com a la informació, a la retolació i a tots els àmbits d’actuació.
La comunicació oral i escrita entre el professorat, entre aquest i les mares/pares, personal no docent, especialistes, o altres persones que arribin al centre es farà en català, sempre i quan no hi hagi dificultats de comunicació.
Els comunicats escrits que surtin de l’escola es faran en català.
Des del tres anys es començarà el programa d’immersió lingüística en català.
El procés de la lectura i escriptura s’iniciarà a educació infantil, a partir dels tres anys i en català.
Els infants es dirigiran a un professor/a en la llengua de la qual n’és referent, i en el seu defecte en català.
 Per treballar els diferents nivells de domini de les tres llengües, es podran organitzar distints agrupaments i tallers, sempre que hi hagi disponibilitat.
Es potenciarà i prioritzarà la comprensió i expressió oral a tots els nivells.
Els materials curriculars es disposaran en català, tret dels específics de castellà i d’anglès.
Els recursos audiovisuals, informàtics, llibres de lectura i altres materials complementaris es disposaran en les tres llengües.

EDUCACIÓ INFANTIL

LES ÀREES

Llevat de les sessions setmanals d’anglès, la resta d’àrees es faran en català.
Les classes de rehabilitació logopèdica (AL) es faran en català.

EL PERSONAL

DOCENT

8 mestres especialistes d’educació infantil, referents de català (6 tutores/s i dos més 1).
1 mestra/e especialista de música el referent de català.
2 mestra/e especialista d’anglès referent d’anglès i de català.
1 mestra/e de pedagogia terapèutica el referent de català.
1 mestra/e d’audició i llenguatge referent de català.
1 mestre especialista d’EF referent de català.

NO DOCENT

1 auxiliar tècnica educativa (ATE), referent de català, per atendre l’alumnat amb necessitats educatives específiques.

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

LES ÀREES

Les/els 12 mestres-tutores/s, com a tals, seran referents de català.
Les àrees de llengües es fan en la llengua corresponent.
Les especialitats es faran en llengua catalana.
Es garantirà en l’organització del curs que es compleixin les normes referides a llengües establertes per la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats.

EL PERSONAL

DOCENT

Les/els tutores/s seran referent de català.
14 mestres, 12 de les/ dels quals seran tutores/s. La resta són mestres de l’equip directiu que fan alguna àrea a l’etapa.
3 mestres especialistes d’anglès, referent d’anglès i de català, dues d’ells/es també d’infantil.
1 mestre especialista d’educació física, referent de català.
2 mestres especialistes de pedagogia terapèutica, un/a d’ells/es també d’infantil, referents de català (un/a dels/ de les quals ho és en comissió de serveis).
1 mestra/e d’atenció a la diversitat, referent de català.
1 mestra/e d’audició i llenguatge, referent de català (en comissió de serveis), també d’infantil.
1 mestra/e de religió, referent de català.

TRACTAMENT METODOLÒGIC DE LES LLENGÜES

La proposta metodològica es basa en dos principis:

2. El concepte de llengua, com a mitjà privilegiat de comunicació, d’instrument per explorar la cultura i eina que organitza i ordena el nostre pensament, la nostra activitat i la de la resta de persones.
1. La teoria constructivista del procés d’ensenyament-aprenentatge que parteix dels coneixements previs de l’alumnat, cerca un aprenentatge significatiu, així com la funcionalitat dels aprenentatges: aprendre a aprendre.

Es tracta de/d’:

Oferir a l’alumnat oportunitats i ajudes que el capaciti per ser usuari competent de la llengua: que pugui parlar, escoltar, comprendre, llegir i escriure en situacions diverses per a multiplicitat d’objectius.

Donar oportunitats per millorar la comunicació entre la diversitat de l’alumnat, convertint el centre i les aules en espais comunicatius.

 Plantejar diferents formes organitzatives que possibilitin la comunicació (treball en grup, treball cooperatiu, projectes de treball, tallers, racons…).

Donar ajudes adequades oferint models correctes de resolució de problemes.

L’aprenentatge de les habilitats lingüístiques (parlar, escoltar, comprendre, llegir i escriure) es farà partint d’un objectiu i amb la consciència que existeix.

A cada activitat que es realitzi es tendrà en compte els tres moments: abans, durant i després de la tasca, tant en treballar l’expressió com la comprensió.

També es tendrà en compte:

1. Que l’alumna/e comprengui missatges orals correctament i sigui capaç d’emetre’n.
2. Que l’alumna/e comprengui missatges i textos escrits i sigui capaç de construir-ne.
3. Que l’alumna/e conegui les principals normes que regeixen la correcta construcció de frases i textos.

L’avaluació fiable, contrastada, constant i contínua serà la guia de tota activitat i la justificació dels canvis i de les actuacions.

5. RECURSOS

Humans:

Personal docent i no docent del centre: ja descrits a l’apartat de metodologia.
Mares / pares / tutores/s legals: que participen a diferents activitats al centre (festes, celebracions, activitats, etc.).
Externs al centre: EOEP, PTSC, UVAI Gaspar Hauser…

Materials:

A més dels llibres de text i del material complementari, tot el material curricular i recursos que disposa el centre.
Altres recursos i materials didàctics externs al centre (maletes didàctiques, bibliografia, jocs, tallers…)

Altres:


– Activitats extraescolars.
– Activitats complementàries.
– Formació del professorat.
– Publicacions escolars.

6. AVALUACIÓ

La comissió de coordinació pedagògica serà l’encarregada de fer el seguiment d’aquest projecte i de realitzar-ne anualment l’avaluació.
Dins el tercer trimestre el professorat de cicle, reunit en junta d’avaluació, realitzarà una valoració del projecte i de la seva aplicació. Les conclusions tretes es duran a l’última comissió de coordinació pedagògica de curs, on es realitzarà una posada en comú, una valoració conjunta i es decidirà les mesures a prendre. Tota aquesta informació quedarà recollida a les actes de cicle, a les actes de la comissió i a la memòria de final de curs, i servirà per modificar, reforçar, llevar, etc. els aspectes pertinents del projecte en un intent de millorar-lo de cara al començament del nou curs.

L’avaluació es durà a terme a partir de:

La Memòria de fi de curs.

La revisió dels documents institucionals del centre (PEC, RRI, PCC, PAT, PLC, Pla d’acollida, Pla d’autoprotecció, PGA).

La revisió d’acords en les actes de cicle i de comissió de coordinació pedagògica.

 La revisió de les activitats extraescolars i dels serveis del centre.

La observació de:

– Si els infants empren el català dins l’aula i si l’empren bé.
– Si al centre s’utilitza el català amb normalitat a l’àmbit de relació.
– Si augmenta la comunicació oral en català entre l’alumnat fora de l’aula.
– Del nivell d’utilització de l’expressió oral en qualitat i quantitat a les diferents situacions i activitats.

Proves d’expressió i comprensió oral i escrita.

Recursos emprats: audiovisuals, informàtics, préstec de llibres, llibres llegits i altre material complementari.

Altres: circulars informatives, notes a les famílies, cartells, comunicats, menús, retolació, etc.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

Resultats de l’avaluació trimestral de l’alumnat (globals i per cada una de les llengües).

Resultats de l’avaluació de final d’educació infantil (ídem anterior).

Resultats de l’avaluació de final de nivell (ídem anterior).

Resultats de l’avaluació de final d’educació primària (ídem anterior).

Valoracions fetes pel professorat al cicle.

Valoracions fetes pels coordinadors de cicle a la comissió de coordinació pedagògica.

Valoracions documentades i recollides a la Memòria de fi de curs.

Opinions escrites de les mares / pares / representants legals de l’alumnat.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies