Notícies d'última hora

Projecte Educatiu

P.E.C – PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE

1. ANÀLISI DEL CONTEXT

1.1. PRECEPTES LEGALS.

El nostre centre és de titularitat pública. En els aspectes de funcionament, personal, pressupostos, plantilles, organitzatius, etc., s’ajusta als principis de la legislació vigent: Constitució, LODE, LOGSE, O.M. de 24 de juny de 1994, R.D. dels Drets i deures de l’alumnat 1995, ROC de 26 de gener de 1996, O.M. de 28 de febrer de 1996, Llei 3/1986 de 29 d’abril normalització lingüística, Decret 92/1997 de 4 de juliol ensenyament de i en llengua catalana, Decret 125/2000 de 8 de setembre l’ordenació general dels ensenyaments d’educació infantil i primària Illes Balears , Decrets 66/2001 i 67/2001, de 4 de maig, pels quals s’estableixen els currículums de l’educació infantil i de l’educació primària a les Illes Balears, respectivament. Decret 115/2001 de 14 de setembre, pel qual es regula l’exigència de coneixement de les llengües oficials al personal docent.

1.2. QUI SOM?.

El C.E.I.P. MIQUEL COSTA I LLOBERA és un centre públic de dues línies on s’imparteix les etapes d’educació infantil i d’educació primària i que depèn de la Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears des de l’any 1998. Pertany al sector 4B. La seva adscripció a l’I.E.S. és múltiple : MADINA MAYURQA, JOSEP MARIA LLOMPART, JOAN MARIA THOMÀS i SON PACS.
Està situat a la barriada palmesana del Camp Rodó.
La direcció de l’escola és: c/ General Riera, 61. C.P. 07010.
El codi de centre: 07002919.
El N.I.F.: S0718020-A .
El correu electrònic: cpmiquelcostaillobera.palma@educacio.caib.es
La pàgina web: (en procés d’elaboració).
L’anagrama de l’escola és un llibre obert sobre el qual s’alça un arbre, que representa Lo pi de Formentor, i al seu davant , a manera de portal de volta de mig punt, hi ha un llapis que a l’interior conté el nom oficial de l’escola.

El col•legi té himne propi. La lletra és d’Agustí Serra Soler i està inspirada en l’obra poètica de Mn. Costa i Llobera, i la música és d’Andreu Bennàssar Bonet.

L’edifici presenta barreres arquitectòniques, la qual cosa dificulta l’accessibilitat a persones amb discapacitats físiques, si bé està catalogat com a centre d’integració.

Es va acabar de construir l’any 1977 per part del Ministerio de Educación y Ciencia i del seu manteniment se n’ocupa l’Ajuntament de Palma. En un principi es va denominar Colegio Nacional Mixto CASA MATERNIDAD.
La matrícula mitja anual oscil.la entre uns 440/450 alumnes, amb ràtios de 23+2 a educació infantil i primària.

L’horari del centre és:

. Activitats lectives de 9:00 a 14:00 hores.
. Horari de permanència del professorat (es contemplarà a la PGA) .
. Horari del servei de guarderia de 7:00 a 9:00 hores.
. Horari del servei de menjador de 14:00 a 15:15 hores.
. Horari d’activitats extraescolars de 16:00 a 17:00 hores.

1.2.1. PERSONAL DOCENT.

La plantilla és de:
. 7 mestres d’educació infantil.
. 13 mestres d’educació primària.
. 2 especialistes d’anglès.
. 2 especialistes d’educació física.
. 1 especialista de música.
. 1 especialista de pedagogia terapèutica.
. 1 especialista d’atenció a la diversitat (comissió de serveis).
. 1 especialista d’audició i llenguatge (comissió de serveis i itinerant).
. 1 especialista de religió (depenent del Bisbat).
També comptam amb una psicopedagoga de l’EOEP, que ve amb una periodicitat d’un dia a la setmana (els dimecres), i amb els serveis d’un treballador social, si cal.

1.2.2. PERSONAL NO DOCENT.

Disposam d’una conserge que viu a la vivenda de l’escola amb la seva família.

El servei de neteja consta de tres persones.

Tant la conserge com el personal de neteja pertanyen a l’empresa SELSA, que està contractada per l’Ajuntament de Palma. A part, trimestralment, personal d’aquesta empresa fa els vidres nets.

El servei de menjador està format per un cuiner i dues persones de neteja que depenen de l’empresa Sky Chefs Barcelona, S.A., més tres educadores voluntàries de l’AMIPA.

L’horari de menjador és de 14:00 a 15:15 hores. L’alumnat que fa alguna activitat extraescolar queda fins a les 16:00 hores a càrrec de les educadores i dels mestres de menjador.

El personal no docent es completa amb els monitors/es de les activitats extraescolars, que poden ser voluntaris de l’AMIPA o contractats d’alguna empresa (AFIRE SPORT, etc.).

A la secretaria hi haurà un expedient amb una fitxa de cada un dels membres del personal no docent del centre.

Tot el personal que estigui en alguna de les àrees del centre ha d’entendre sense cap tipus de problema la llengua catalana.

1.2.3. ESPAIS.

Entre els espais amb què comptam:
. Sis aules d’educació infantil i dotze d’educació primària (plantes principal, primera i segona).

. Una aula de música (planta principal).

. Una aula d’atenció a la diversitat i d’agrupaments flexibles (planta principal).

. Una aula de psicomotricitat (terrassa coberta planta principal).

. Una aula dedicada a guarderia, compartida amb audició i llenguatge (planta baixa).

. Una aula dedicada a expressió plàstica (planta baixa).

. Una biblioteca, compartida amb aula d’informàtica (planta baixa).

. Una zona dedicada a laboratori i a sala d’estudi (planta segona).

. Tres zones de pati: les pistes d’esport, una zona coberta i dues petites acotacions per a l’alumnat d’educació infantil (planta baixa) .

. Instal•lacions esportives: una pista de futbolet i una altra de bàsquet (planta baixa).

. Dos vestuaris (planta baixa).

. Una sala del professorat (planta principal).

. Un menjador escolar (planta soterrani).

. Una dependència de l’AMIPA (terrassa planta principal).

. Escala de sortida d’emergència (plantes primera i segona).

Els espais de trànsit (entrada i corredors) s’utilitzaran com a zones d’informació de l’alumnat i d’exposició de treballs.

1.3. ON SOM?

Ens trobam al Camp Rodó, zona de Palma on al voltant de les cases de planta baixa que formaven la primitiva barriada, s’han anat bastint finques de pisos al llarg del darrer terç del segle XX, per donar cabuda a una població majoritàriament immigrant de la península, i també a una minoria procedent dels pobles de Mallorca, essent una de les zones importants de l’eixampla de Palma. En quant a la immigració estrangera, si bé de moment no és significativa, es comença a detectar una incorporació d’alumnat de famílies estrangeres no comunitàries. El creixement experimentat aquests darrers anys fa que sigui una zona amb manca de places escolars. La barriada està ben dotada de serveis (PAC, serveis socials de l’Ajuntament, Policia Local, mercat, hipermercat…), a més compta amb les zones verdes del parc de Can Simonet i el de Ses Fonts, i s’hi troba el centre cultural i comercial S’Escorxador. Hi ha dues associacions de veïns.

1.4. ESTUDI DE L’ENTORN SOCIO-CULTURAL I FAMILIAR.

Per fer l’estudi de l’entorn, l’any 1999 vàrem confeccionar una enquesta adreçada a les famílies del nostre alumnat amb 16 ítems a fi d’obtenir informació sobre la realitat familiar, social, cultural i econòmica. Se’n varen repartir 409, de les quals se’n varen contestar 298 (73% índex de participació). Les dades es refereixen a les enquestes contestades.

La totalitat del nostre alumnat té, en principi, la seva residència al Camp Redó. Això fa que la proximitat de l’escola al domicili sigui el criteri primordial d’elecció del nostre centre per part dels sol.licitants.

Tot i que hi ha un percentatge important de famílies immigrants de la península (40% aproximadament), més de tres quartes parts fa més de deu anys que viuen a Mallorca. Conseqüentment només una minoria desconeix la llengua catalana (6-7%); la resta l’entén i la parla, o al menys l’entén.

El nivell socieconòmic és mitjà/mitjà baix, cosa que contrasta amb el fet que la majoria de mares i pares manifesten tenir un treball estable i només un 3% de mares i un 1,3% de pares estan en situació d’atur sense cobrar.

És objectiu fonamental del centre aconseguir que les famílies participin més activament en el procés educatiu dels seus fills i que assoleixin que l’escola és un centre educatiu que té com a objectiu l’educació integral de l’alumnat, essent molt important el paper de la família.

Encara que la majoria dels nostre alumnat és nascut a Mallorca (94%), hi ha bastants famílies identificades amb les seves localitats d’origen, per la qual cosa és objectiu de l’escola intentar que la seva implicació per la nostra llengua i cultura de cada vegada vagi en augment.

L’horari de treball dels pares propicia que quasi la meitat de l’alumnat utilitzi el servei de menjador, i que de cada vegada augmenti el nombre d’usuaris fixos del servei de guarderia (8%).

La majoria dels habitatges disposen d’un lloc específic per poder fer el treball escolar i l’estudi, i compten amb material didàctic a casa (diccionaris, enciclopèdies, atles, etc), i gairebé la meitat tenen ordinador i una quinta part d’ells connexió a Internet.

Més de la meitat de les famílies tenen apuntat el seu fill/a a alguna activitat extraescolar, generalment de caire esportiu-recreatiu més que de tipus acadèmic.
En quant a les tasques escolars a casa la majoria hi dedica una estona, si bé hem d’apuntar que un 5% no hi dedica gens de temps.

Una dada destacable és que el català és la llengua de parla familiar només d’un 29%, essent el castellà la llengua familiar de les tres quartes parts de les famílies del nostre alumnat.

L’alumnat estranger al nostre centre no és significatiu, encara que va augmentant l’alumnat d’incorporació tardana, alumnat que presenta desnivells molt grans respecte als altres nins/es i que comporta problemes d’integració, així com problemes d’adaptació degut a l’idioma.

Un altre problema és el de l’alumnat que per diversos motius no du els llibres ni el material material escolar. Des de la nostra escola, per intentar pal•liar-lo, demanam a l’alumnat que promociona de curs que ens deixi els llibres voluntàriament, així com exemplars de mostra per a aquests casos a les cases editorials i a la llibreria d’on són clients bona part de famílies del nostre alumnat.

Hem pogut observar que de cada vegada són més les mares i pares que col•laboren i participen més activament amb l’escola. L’AMIPA, sens dubte, ajuda a potenciar i millorar aquesta relació.

En general les famílies estan satisfetes de l’organització i funcionament de l’escola.

2. PRINCIPIS D’IDENTITAT

ACONFESSIONALITAT.

La nostra escola es defineix com a aconfessional i laica.

L’alumnat, a petició de la seva família, podrà optar entre l’assignatura de religió catòlica o activitats alternatives d’estudi. Aquestes activitats alternatives no podran suposar ampliació del currículum.

PLURALISME I VALORS DEMOCRÀTICS.

Pluralista, en la mesura que no ha d’excloure ningú a causa de la seva procedència, religió, creença, ideologia o nivell econòmic, i també perquè ha de capacitar l’alumnat per viure en una societat que és plural i on cal respectar els altres.
Democràtica, considerant que l’escola ha de transmetre al seu alumnat els valors bàsics d’una societat democràtica (el respecte envers els altres i un mateix, el sentit de la llibertat lligat al de la responsabilitat, la solidaritat, el gust per la feina ben feta…) i convidar-los a participar en la millora d’aquesta societat.

RELACIÓ AMB LA COMUNITAT EDUCATIVA.

El centre escolar està obert a la societat. L’acció educadora que desenvolupam està oberta i incorpora la col•laboració de les mares i pares i de les institucions culturals i socials de l’entorn.

COEDUCACIÓ: DRET A LA DIFERÈNCIA.

El principi de la coeducació és el nostre referent, entenent-lo com a un intent d’educar per a la igualtat sense cap tipus de discriminació per raons de cultura, religió, raça, sexe …

D’aquesta manera el centre practica una educació per a la igualtat sense discriminació per raons de sexe, raça, nacionalitat, idioma, minusvalua física o psíquica, classe social, etc. Es potenciaran activitats de caire compensatori davant situacions de desavantatage que puguin sorgir.

ESCOLA MALLORQUINA.

Formam part del moviment d’ESCOLES MALLORQUINES com a compromís per preservar i potenciar la cultura, la llengua, els costums, les tradicions, el folklore, etc. de les Illes Balears, participant en activitats que s’organitzen amb aquesta finalitat.

MEDI AMBIENT / COOPERACIÓ.

Volem ser una escola oberta al futur. Per això, s’incidirà especialment en una pedagogia ecologista, de protecció del medi ambient, partint de l’entorn immediat de l’alumnat. Regularem al Reglament de Règim Intern les normes de convivència i cooperació entre els membres de la comunitat educativa i envers el respecte al medi ambient, entorn, etc., adoptant actituds de preservació, des del propi centre.

També afavorirem actituds solidàries i de cooperació des del nostre entorn fins a altres indrets tant nacionals com internacionals.

DIMENSIONS EDUCABLES.

Entenem l’educació com un procés que integra diferents aspectes que inclouen la personalitat de l’alumnat, tenint en compte la dimensió individual i social, cercant el perfeccionament de la persona en àmbits diversos: físic, intel•lectual, artístic, moral, cívic…

• MODALITAT DE GESTIÓ INSTITUCIONAL.
És important que l’infant a l’escola es trobi com a la família. De fet, ho ha de sentir com una única integració en la realitat social. Per això és imprescindible el diàleg escola-família a fi d’anar unificant criteris per als nins/es. L’actitud positiva de diàleg mares/pares- mestres elimina una tensió que pot resultar perillosa per a l’equilibri psicològic de l’alumne/a.
• LLENGUA D’APRENENTATGE, VEHICULAR I DE COMUNICACIÓ.

En aquest aspecte ens adaptarem a la legislació vigent i al nostre Projecte Lingüístic. Aquest projecte ha de ser revisat a partir del Decret 92/1997 de 4 de juliol (BOCAIB, 17/07/97) i de l’Ordre de 26 de juliol de 1998 (BOCAIB, 26/05/98) que regulen lús i l’ensenyament de i en català als centres docents no universitaris de les Illes Balears.

L’objectiu del centre és la utilització progressiva del català com a llengua d’ensenyament i d’aprenentatge, així com apropar l’alumnat, mares i pares a la nostra cultura i tradicions.

Al curs 2003/04 tot l’ensenyament es farà en català.
La llengua castellana s’introdueix a nivell oral al segon curs del primer cicle de l’educació primària.

L’anglès és la llengua estrangera que s’imparteix al centre, a partir del primer cicle d’educació primària

El català és igualment la llengua vehicular i de comunicació de tota la comunitat escolar. Per tant la informació que surti del centre i/o de l’AMIPA haurà de ser en català.

– METODOLOGIA.

La nostra metodologia es basa en un tracte personalitzat adequat al ritme evolutiu, d’aprenentatge i a les capacitats de cada alumna/e, amb la finalitat de desenvolupar el respecte i la consideració per les diferències individuals. Per aquest motiu duim a terme diferents experiències entre les quals destacam: psicomotricitat a educació infantil, programa de detecció de deficiències i dificultats d’aprenentatge i programes per a alumnes d’incorporació tardana.
Partint dels principis de flexibilitat, participació, globalització i motivació, podem definir la nostra metodologia d’activa, entenent-la com un compromís per fomentar en l’alumnat una actitud de curiositat crítica i investigadora que, mitjançant la comunicació i el treball, serà la base de la seva formació i de l’adquisició d’aprenentatges significatius. S’establiran estratègies per fomentar la seva autonomia personal i la comunicació, i per fomentar la convivència democràtica, tolerant i respectuosa.

AGRUPAMENT DE L’ALUMNAT.

Cada nivell consta de dos grups: A i B. En començar el primer curs del segon cicle de l’etapa d’educació infantil es formaran els dos grups d’alumnes, segons els criteris que l’equip d’educació infantil té establert.
L’alumnat d’un mateix nivel podrá ser canviat de grup per raons de caire pedagògic, conductual o d’altres. Si hi ha consentiment dels mestres-tutors/-es i de l’equip docent. Aquest canvi es decidirá a la sessió d’avaluació del mes de juny i será el/la mestre/-a qui comunicarà el canvi d’adscripció, de forma raonada, a la familia de l’alumne/-a.

3. OBJECTIUS.

3.1. GENERALS DEL CENTRE.

Els objectius proposats com a generals al nostre centre d’una banda provenen de la reflexió i l’anàlisi de les necessitats específiques de l’alumnat i de les característiques de l’entorn i d’altra banda s’han elaborat en base a les directrius establertes a la LOGSE, als seus articles 1 i 2.

1. Repectar la diversitat religiosa, cultural, de procedència, diferències ètniques i adoptar actituds obertes envers l’acceptació de la nova realitat social.

2. Evitar actituds discriminatòries per raons ideològiques, sexe, socials, religioses i culturals.

3. Fomentar actituds de respecte, solidaritat, cooperació, tolerància, llibertat i responsabilitat, com a eixos del projecte educatiu.

4. Potenciar les capacitats del nostre alumnat planificant activitats que no fomentin la competitivitat.

5. Treballar els temes transversals :

– Educació en valors (moral i cívica).
– Educació per al consum.
– Educació per a la salut.
– Educació ambiental i del consumidor.
– Educació per a la pau, per a la igualtat dels drets i deures de les persones i per a la interculturalitat i per a la construcció europea.
– Educació per a la igualtat entre sexes.
– Educació vial.
– Educació sexual.
– Educació per a la democràcia, coneixement i pràctica dels drets humans.
– Educació per a la igualtat d’oportunitats.

Aquestes són les línies prioritàries al nostre centre.

6. Establir vies per a la participació de les famílies i de l’alumnat en el funcionament de l’escola.

7. Col.laborar en activitats proposades per institucions, associacions, i entitats culturals que puguin integrar-se dins la línia de treball del centre.

8. Potenciar la formació del professorat del centre, per tal d’estar al dia en quant a coneixements i formació permanent pedagògica i didàctica, establint les estratègies necessàries perquè la pugui fer efectiva i assolible.

9. Informar el claustre i difondre entre el professorat les activitats de formació que siguin convocades pels diferents organismes.

10. Afavorir la coeducació a l’hora de planificar metodologies, desenvolupar els objectius, elegir els llibres de text i d’ampliació de la biblioteca, adquirir material didàctic, organització d’activitats extraescolars, planificació de projectes i de sortides, etc.

11. Potenciar la planificació de projectes de centre que fomentin la globalitat i la interdisciplinarietat com a línia comuna de treball a l’escola.

12. Fomentar l’aplicació dels Pla d’Acció Tutorial.

13. Desenvolupar actituds crítiques davant els mitjans de comunicació social.

14. Fomentar actituds per afavorir la bona alimentació i nutrició.

15. Acomplir el projecte lingüístic del centre. Utilitzar la llengua catalana com a llengua d’aprenentatge i de comunicació vehicular oficial del centre.

16. Fomentar el coneixement de la cultura, les tradicions, els costums de la nostra Comunitat, amb l’objectiu d’aconseguir-hi una integració progressiva de les famílies.

17. Fomentar i afavorir la participació del nostre alumnat a qualsevol manifestació cultural, esportiva, etc que es planifiqui dins o fora del centre.

18. Dur un seguiment individualitzat de l’alumnat del centre per conèixer les seves aptituds, interessos, motivacions, situacions familiars, etc, a fi de planificar actuacions específiques que ens permetin rendibilitzar el seu rendiment escolar i corregir possibles circumstàncies que afectin al seu desenvolupament.

19. Fomentar i valorar el treball en equip entre les/els mestres (nivell, cicle, intercicles…) per arribar a acords en quant a metodologia, recursos, intervenció, etc.

20. Fomentar l’autonomia personal del nostre alumnat. Donar respostes educatives ajustades a les característiques individuals de l‘alumnat referides a capacitats, motivacions i interessos. Afavorir el seu ajust emocional.

21. Compensar les mancances del nostre alumnat, a través d’un pla d’acolliment lingüístic i cultural, en aspectes com és ara el desconeixement de les llengües oficials, situació social, desestructuració familiar, mancances emocionals, incorporació tardana, estrangers, etc., mitjançant un programa d’educació compensatòria que contempli aquestes situacions.

22. Potenciar les activitats escolars i extraescolars que afavorexin l’educació del temps lliure.

23. Fomentar les actuacions conjuntes i de col.laboració amb altres institucions.

24. Aconseguir que els criteris d’utilització del centre per part d’altres institucions i entitats siguin coherents amb la línia ideològica i de treball de l’escola en quant a igualtat, tolerància, solidaritat,etc., així com cura de les instal.lacions, el material i la normativa.

25. Potenciar els programes, projectes i actuacions que tenguin com a objectiu la preservació de l’entorn.

26. Fomentar i potenciar actituds positives envers la conservació del medi ambient.

27. Potenciar el reciclatge, la reutilització i l’estalvi d’aigua i energia com a eixos per a la conservació de l’entorn.

28. Fomentar la relació entre les nines i els nins d’un mateix nivell i cicle.

29. Respectar el ritme evolutiu i les capacitats de cada alumna/e a les diferents àrees.

30. Fer ús de les noves tecnologies de què disposa el centre, per donar resposta educativa adequada a les necessitats actuals.

31. Proporcionar una metodologia flexible a totes les àrees per afavorir la implicació de tot l’alumnat a la dinàmica general de l’aula.

3.2. EDUCACIÓ INFANTIL.

a) Descobrir, conèixer i controlar progressivament el seu cos, les seves capacitats i limitacions d’acció i expressió formant-se una imatge positiva d’ell mateix, valorant la pròpia identitat personal, i adquirir hàbits bàsics de salut i benestar.

b) Actuar de forma cada cop més autònoma , adquirir seguretat afectiva i emocional i desenvolupant les capacitats d’iniciativa i de confiança en ells mateixos.

c) Establir relacions socials en un àmbit cada vegada més ampli, i progressivament, aprendre a escoltar i a expressar els propis interessos, necessitats, punts de vista i aportacions, i harmonitzar-los amb els dels altres.

d) Descobrir i desenvolupar la pròpia capacitat d’anàlisi i reflexió sobre les vivències i els aprenentatges individuals i col.lectius.

e) Establir vincles fluïds de relació amb els adults i amb els altres infants, i augmentar la capacitat de respondre als sentiments d’afecte, respectant la diversitat i desenvolupant actituds d’ajuda, de participació i col.laboració.

f) Observar i explorar l’entorn immediat amb una actitud de curiositat i de respecte, identificant les característiques i les propietats més significatives dels elements que el conformen i algunes de les relacions que s’hi estableixen.

g) Conèixer les manifestacions culturals més identificatives de la nostra
Comunitat, desenvolupant actituds de respecte i participació, des del reconeixement de la seva pertinença a la comunitat de les Illes Balears.

h) Descobrir les diferents formes simbòliques de representació i representar aspectes diversos de la realitat, emocions, vivències o fantasies mitjançant el joc i altres formes de representació i expressió.

i) Emprar progressivament el llenguatge oral de forma adequada segons les diferents situacions de comunicació : comprendre i ser comprès pels altres, expressar les seves idees, sentiments, experiències i desitjos, avançar en la construcció dels significats, regular la pròpia conducta i influir en la dels altres.

j) Habituar-se a reconèixer i orientar-se en l’espai mitjançant el joc i elaborar una primera representació mental del temps, a partir de les pròpies vivències.

k) Enriquir i diversificar les pròpies possibilitats expressives mitjançant la utilització dels recursos i mitjans propis de l’edat, com també comprendre i apreciar diferents manifestacions artístiques.

3.3. EDUCACIÓ PRIMÀRIA

a) Comprendre i apreciar el propi cos i contribuir al seu desenvolupament, amb l’adopció d’hàbits de salut i benestar, valorant les repercussions de determinades conductes alimentàries, d’exercici físic, d’higiene, de risc, per dur una vida sana i equilibrada.

b) Actuar amb autonomia i responsabilitat en les activitats habituals i en les relacions de grup, desenvolupant les capacitats de prendre iniciatives i d’establir relacions socials i afectives.

c) Establir relacions equilibrades i constructives amb les persones en situacions socials determinades, i comportar-se de manera ètica i valorant críticament i positivament les diferències entre les persones tot rebutjant qualsevol discriminació basada en diferències de sexe, socials, creença, ètnia i altres característiques individuals i social.
d) Col•laborar en la planificació i realització d’activitats en grup, acceptant les normes i regles que democràticament s’estableixin, articulant els objectius i els interessos propis de cada un dels altres membres amb els valors bàsics de la convivència fomentada en el respecte mutu i assumint les responsabilitats que li corresponguin.

e) Identificar i plantejar interrogants i problemes a partir de l’experiència diària, utilitzant tant els coneixements i els recursos materials disponibles com la col•laboració d’altres persones per resoldre’ls de forma creativa.

f) Valorar i respectar el patrimoni cultural de la nostra Comunitat, participar en la seva conservació i millora, i desenvolupar una actitud d’interès i de respecte envers la diversitat lingüística i cultural, des del reconeixement de la pertinença a la comunitat de les Illes Balears.

g) Conèixer i utilitzar correctament la llengua catalana i la llengua castellana, tant oralment com per escrit, de manera que puguin ser emprades com a llengües de comunicació i d’aprenentatge, respectant i valorant l’ús de les dues llengües.

h) Comprendre i produir missatges orals i escrits, senzills i contextualitzats en llengua anglesa.

i) Comunicar-se per mitjà de l’expressió verbal, corporal, visual, plàstica, musical i matemàtica, desenvolupant el raonament lògic i també la sensibilitat estètica, la creativitat i la capacitat per gaudir de les obres i de les manifestacions artístiques, amb especial menció a les de la cultura de la comunitat de les Illes Balears.

j) Utilitzar, en la resolució de problemes senzills , els procediments oportuns per obtenir la informació pertinent i representar-la mitjançant codis, tenint en compte les condicions necessàries perquè es puguin solucionar, i iniciant-se progressivament al coneixement i l’ús de les tecnologies de la informació i de la comunicació.

k) Comprendre i establir relacions entre els fets i els fenòmens de l’entorn natural i social, i contribuir com més activament millor a la defensa, conservació i millora del medi i al desenvolupament sostenible, com a elements determinants de la qualitat de vida.

l)Adquirir hàbits i estratègies de treball intel.lectual manual i de participació en la vida escolar, social, cultural i esportiva amb una consciència cívica, constructiva i responsable.

4. ORGANITZACIÓ GENERAL DEL CENTRE

4.1.- ORGANIGRAMA C.E.I.P. MIQUEL COSTA I LLOBERA

organizacion-general-del-centro

4.2. ÒRGANS DE GOVERN

COL·LEGIATS

  • CONSELL ESCOLAR

El Consell Escolar del nostre centre està format per:- Director/a.- Cap d’estudis.- Secretari/a amb veu,  sense vot.-Representant  de  l’Ajuntament.- Cinc mestres.- Cinc mares/pares ( un/a AMIPA i quatre elegits).

L’alumnat hi està representat pel Cap d’estudis, com a President de la Junta de Delegats.

L’ordre del dia de les reunions es donarà a conèixer als seus membres , en forma de convocatòria, amb una setmana d’antelació, amb la documentació necessària, i amb 48 hores d’antelació si la reunió és extraordinària.

Les reunions ordinàries es faran  a la sala del professorat, l’hora i el dia de la setmana assignats a la PGA .

  • CLAUSTRE DEL PROFESSORAT

Forma part del claustre tot el professorat del centre. Té la responsabilitat de planificar, coordinar, decidir i informar de tots els aspectes docents.L’ordre del dia de les reunions es donarà com a mínim amb 48 hores d’antelació juntament amb la convocatòria feta per la direcció del centre. Es reunirà al menys amb una periodicitat trimestral en les convocatòries ordinàries i sempre que es consideri necessari en les convocatòries extraordinàries. L’assistència és obligatòria i se´n farà acta.Les reunions es celebraran de les 14 a les 15 hores el dia de la setmana assignat a la PGA. Les votacions es faran a mà alçada, a excepció de les que es demani expressament que es realitzin mitjançant vot secret.Si la reunió no acaba dins l’horari establert, es continuarà la sessió la setmana següent.

DE COORDINACIÓ DOCENT

  • EQUIPS DE CICLE

Són els òrgans de coordinació horitzontal de l’acció educativa del professorat. Estan formats pels professors/es tutors/es i altre professorat amb incidència al cicle.

  • COORDINADOR/A DE CICLE

És el representant dels mestres del cicle i encarregat/da de coordinar les activitats complementàries i d’estendre acta de les reunions.

  • TUTOR/A

És reponsable de l’acció tutorial del seu alumnat i interlocutor davant les seves famílies.Té assignat un dia de visita setmanal.

  • C.C.P.

La Comissió de Coordinació Pedagògica és un òrgan de coordinació vertical que té la funció de coordinar les tasques docents i el funcionament general del centre. Es reuneix una vegada al mes sempre que es consideri necessari; de cada reunió se’n farà l’acta corresponent.

  • RESPONSABLE

És un/a mestre/a elegit o que s’ofereix per ser el/la responsable, durant el curs, de la biblioteca, de la revista, de projectes, per ser representant del C.P.R, del laboratori, d’audiovisuals, de la farmaciola

EL CONSELL ESCOLAR

FUNCIONS DE NORMATIVA GENERAL

R.D. 82/1996, de 26 de gener (ROC).- Capítol II

CONSELL ESCOLAR: Secció 1a.

COMPONENTS: ARTICLE 8.

ELECCIONS : ARTICLES 9/18. O.M. 28 de febrer de 1996.

FUNCIONS I COMPETÈNCIES: Article 19/21.

FUNCIONS DE NORMATIVA ESPECÍFICA DEL CENTRE

* Aprovar les programacions extraescolars complementàries: visites, excursions, colònies, etc.
* Revisar i aprovar les activitats extraescolars.
* Decidir sobre preus i menús del Menjador Escolar.
* Decidir els preus del Servei de Guarderia.
* Contractar lassegurança escolar daccident i de responsabilitat civil.

EL CLAUSTRE DEL PROFESSORAT

FUNCIONS DE NORMATIVA GENERAL

R.D. 82/1996, de 26 de gener (ROC).- Capítol II

CLAUSTRE DE PROFESSORAT: : Secció 2a.

COMPONENTS: ARTICLES 22-23.

COMPETÈNCIES: ARTICLE 24.

O.M. 28 de febrer de 1996: Instruccions d’organització i funcionament.

FUNCIONS DE NORMATIVA ESPECÍFICA DEL CENTRE

*Vetlar pel bon funcionament dels medis físics i humans amb que compta el centre, per a una bona formació i educació de l’alumnat.
* Formar les comissions necessàries per tal de dur a terme els projectes educatius.
* Col.laborar amb les entitats que ho sol.licitin, sempre que estiguin d’acord amb la línia educativa del centre.

ELS EQUIPS DE CICLE

FUNCIONS DE NORMATIVA GENERAL

R.D. 82/1996, de 26 de gener (ROC).

COORDINADOR: ARTICLE 40

COMPETÈNCIES: ARTICLE 41

O.M. 29 de juny de 1994.
O.M. 28 de febrer de 1996.

FUNCIONS DE NORMATIVA ESPECÍFICA DEL CENTRE

*Coordinar els objectius i la metodologia de les diferents àrees del currículum.
*Establir les relacions interdisciplinars del cicle.
*Formular al claustre i a la comissió de coordinació pedagògica propostes de caire pedagògic i didàctic.
*Adaptar al cicle les normes de conviència del R.R.I., i vetlar pel seu compliment.
*Valorar i avaluar el nivell de coneixements, hàbits i actituds de lalumnat .
*Elegir el/la coordinador/a de cicle, el/la qual serà membre de la comissió pedagògica del centre.
*Establir els criteris davaluació i promoció entre cicles.
*Reunir-se cada quinze dies, durant lhorari complementari .
*Dur al dia un llibre dactes de les reunions de cicle.

EL/LA COORDINADOR/A DE CICLE

FUNCIONS DE NORMATIVA GENERAL

R.D. 82/1996, de 26 de gener (ROC).

COMPETÈNCIES: ARTICLE 41

O.M. 29 de juny de 1994.
O.M. 28 de febrer de 1996.

FUNCIONS DE NORMATIVA ESPECÍFICA DEL CENTRE

*Convocar i presidir les reunions de cicle.
*Dirigir i moderar els debats.
*Proposar al cicle temes de treball.
*Dur a claustre propostes de treball, prèviament debatudes al cicle.
*Com a membre de la comissió de coordinació pedagògica, transmetre la informació i propostes de treball als/les membres del cicle i a l’equip directiu.
*Aixecar acta de tots els temes tractats i dels acords de cicle.
*Custodiar el llibre d’actes.

EL/LA TUTOR/A

FUNCIONS DE NORMATIVA GENERAL

R.D. 82/1996, de 26 de gener (ROC).

ARTICLES: 45-46 (funcions).

Decret 67/2001. Currículum d’educació primària a les Illes Balears. Art. 16.

FUNCIONS DE NORMATIVA ESPECÍFICA DEL CENTRE

*A linici del curs acadèmic, consultar, revisar i actualitzar els expedients de lalumnat a fi dinformar-se de les seves característiques personals i acadèmiques. Fer-los conèixer i analitzar el R.R.I. amb ells.
* Conèixer i aplicar el P.A.T.
* Presentar l’alumnat al nou tutor/a en promocionar de cicle.
*Dur al dia els registres oficials de la classe.
*Coordinar la marxa general del grup/classe.
*Realitzar l’orientació personal i acadèmica de lalumnat.
*Mantenir contactes amb les famílies de lalumnat durant el curs.
*Mantenir una reunió conjunta amb les famílies de lalumnat durant el primer trimestre.
*Informar l’alumnat dels seus drets i deures.
*Especificar les mesures de reforç de l’alumnat que promociona amb àrees suspeses.
*Dur a terme activitats de reforç educatiu de làrea o àrees que imparteix, o elaborar A.C.I. per a aquell alumnat que tengui problemes per seguir la marxa general del curs, comptant amb la col.laboració del professorat de suport i de l’EOEP; aquest darrer també tendrà una participació activa.
*Elaborar els informes acadèmics establerts o els que encomani el/la director/a o el/la cap d’estudis.
* Comunicar per escrit al cap d’estudis la relació d’absències a final de curs.

LA COMISSIÓ DE COORDINACIÓ PEDAGÒGICA

FUNCIONS DE NORMATIVA GENERAL

R.D. 82/1996, de 26 de gener (ROC).

COMPOSICIÓ : ARTICLE 43.

COMPETÈNCIES : ARTICLE 44.

O.M. 29 de juny de 1994.
O.M. 28 de febrer de 1996.

FUNCIONS DE NORMATIVA ESPECÍFICA DEL CENTRE

*Decidir sobre el model de bolletins de notes, informes trimestrals, model dA.C.I., etc.
*Establir les directrius generals per a lelaboració dactivitats de caràcter lúdic (festes, viatges, etc.).
*Establir prioritats en latenció a lalumnat per part dels equips psicopedagògics.
*Revisar, si pertoca, el Projecte Educatiu de Centre, Projecte Curricular de Cicle, Projecte Lingüístic, Pla dAcció Tutorial, R.R.I.,etc.

ELS/LES RESPONSABLES

FUNCIONS DE NORMATIVA GENERAL

O.M. 29 de juny de 1994.
O.M. 28 de febrer de 1996.

FUNCIONS DE NORMATIVA ESPECÍFICA DEL CENTRE

*Els responsables proposaran el seu pla de feina conjuntament amb el cap d’estudis i quedarà reflectit a la Programació Anual.

*Inventariaran el material específic de la seva responsabilitat i faran arribar a l’equip directiu la proposta de reposició, reparació de material i noves adquisicions.

*Potenciaran i facilitaran l’ús del material i faran suggeriments tècnics i d’utilització didàctica.

*A final de curs faran una memòria on avaluin el seu pla de treball duit a terme, així com els suggeriments per al curs següent.

* Vetlaran pel manteniment i reposició del material propi de la seva activitat.

RESPONSABILITATS DEL CENTRE:

– Coordinació lingüística.
– Biblioteca.
– Revista.
– Representant CPR.
– Informàtica.
– Laboratori.
– Menjador.
– Farmaciola.
– Material didàctic

4.3. ÒRGANS UNIPERSONALS.

L’EQUIP DIRECTIU

FUNCIONS DE NORMATIVA GENERAL
R.D. 82/1996, de 26 de gener (ROC).

ÒRGANS UNIPERSONALS DE GOVERN: Capítol III

FUNCIONS: ARTICLE 25.

COMPONENTS: ARTICLE 26.

ELECCIÓ : ARTICLES 27-30.

COMPETÈNCIES:

Director/a: art. 31-32
Cap Estudis: art. 33-34
Secretari/a: art. 35-36
Altres: art. 37

O.M. 29 de juny de 1994.
O.M. 28 de febrer de 1996.

FUNCIONS DE NORMATIVA ESPECÍFICA DEL CENTRE
DIRECTOR/A:
*Vetlar pel bon funcionament general del centre.
*Fer complir els acords del claustre i del consell escolar, sempre segons les lleis establertes i que siguin de la seva competència.
*Prendre decisions conjuntament amb la resta de lequip directiu.
*Mantenir les relacions necessàries amb les institucions de lentorn (Conselleria, Ajuntament, C.P.R., etc) amb la finalitat dobtenir el màxim dajudes i serveis per a la comunitat escolar.
*Relacionar-se duna forma positiva amb els/les pares/mares de l’alumnat i amb el professorat del centre.

FUNCIONS DE NORMATIVA ESPECÍFICA DEL CENTRE
CAP D’ESTUDIS:

*Vetlar pel bon funcionament pedagògic del centre.
*Controlar les absències de professorat i coordinar les substitucions.
*Coordinar les activitats acadèmiques que es facin a nivell general, per iniciativa del claustre.
*Prendre decisions de manera conjunta amb la resta dels/les membres de lequip directiu.

SECRETARI/A:

* Encarregar-se de la informatització de la gestió del centre.
* Encarregar-se de les subscripcions a revistes, diaris, etc. del centre.
* Prendre decisions conjuntament amb la resta de membres de lequip directiu.
* Dur la gestió econòmica del centre i la documentació de l’alumnat i del professorat.

L’equip directiu desenvolupa aquelles funcions que estan regulades específicament per la llei i aquelles altres que la pròpia dinàmica de funcionament del centre facin necessàries per aconseguir una escola activa, oberta i funcional, que potencïi una línia metodològica de centre.

L’equip directiu ha de treballar de forma coordinada i coherent.

4.4. DINÀMICA DE FUNCIONAMENT.

Al nostre centre pensam que les reunions de coordinació són un eix clau per a un bon funcionament de l’escola. Es realitzen en el temps de permanència del professorat al centre: de 14 a 15 hores.

• Els cicles tenen un coordinador/a, escollit pels components del cicle. Les reunions són quinzenals. Hi han d’assistir tots els components més els especialistes adscrits al cicle. De cada reunió s’estén l’acta corresponent. Una de les tasques fonamentals és la coordinació de les ensenyances del cicle.

• Cada trimestre es reuneix el consell escolar i el claustre del professorat una o dues vegades, així com les/els mestres que incideixen a un mateix cicle per adoptar criteris d’avaluació comuns i millorar la seva coordinació,i els cicles entre si per aconseguir una coherència didáctica.

• Setmanalment també es dedica un dia a visita de mares/pares/tutors/res legals.

Totes aquestes reunions tenen l’objectiu d’afavorir una línia comuna d’actuacions i d’aprenentatge.

Setmanalment hi ha una sèrie de mestres que compten amb una disposició horària no lectiva, per exercir una sèrie de responsabilitats com laboratori, audiovisuals, biblioteca, revista escolar, representant CPR…

GESTIÓ:

Existirà una participació de tots els estaments que formen part de la gestió del centre mitjançant els representants elegits per cada un d’ells: Ajuntament, mares/pares/tutors/es legals, professorat al consell escolar, i alumnat a través de la junta de delegats.

5. NORMES DE FUNCIONAMENT.

5.1. ENTRADES I SORTIDES.

Per a l’entrada les portes s’obriran a les 8:50 hores i hi romandran fins a les 9:10 hores. Per a la sortida a les 13:50 hores fins a les 14:10 hores. Només tendran accés al pati els acompanyants de l’alumnat d’educació infantil.
Les entrades i sortides de l’alumnat es faran mitjançant un fragment de música popular o clàssica a través del sistema de megafonia. No es podrà entrar ni sortir del centre fins que soni la música.

L’alumnat d’educació infantil davallarà al pati a les 13:50 hores, per tal d’evitar la coincidència amb la sortida del d’educació primària.

A les entrades, l’alumnat de cada cicle s’agruparà als llocs assignats:
• Educació infantil:
• 3 anys: davant la guarderia.
• 4 i 5 anys : al pati cobert.
• Educació primària: a la pista de bàsquet.

A les sortides, l’ordre serà el següent :
• En primer lloc l’alumnat de la planta principal.
• En segon lloc, l’alumnat de la planta 1a., per l’esquerra.
• En tercer lloc l’alumnat de la 2a. planta, per la dreta.

L’alumnat entrarà amb el seu tutor/a o, si és el cas, amb el professor/a que els hagi de fer classe.

En cas d’emergència es desallotjarà l’edifici seguint el pla d’autoprotecció del centre.

Si un alumne/a arriba després d’haver tancat les portes del centre, se’l deixarà entrar si presenta justificant escrit del pare, mare o tutor/a legal.

5.2. ESPLAIS.

Al nostre centre l’horari d’esplai és:
• Educació infantil, de 10:30 a 11:15 hores.
• Educació primària, d’11:30 a 12 hores.

Vilgilància patis (O.M. 29 de juny de 1994).
Per a la vigilància i atenció de l’alumnat al temps de l’esplai ens regirem pel punt 79 de l’O.M. de 29 de juny de 1994. A tal efecte s’establiran torns entre el professorat tenint en compte les ràtios assenyalades en aquesta ordre.
Pati educació primària: grups rotatius de 5 mestres.
Pati educació infantil: grups rotatius de 4 mestres.

El professorat de torn sencarregarà del bon comportament, convivència i ordre de lalumnat, així com també que es mantengui el pati net. Per això es distribuiran a tres zones del pati: replà escala, pista bàsquet i pista futbolet i pati cobert. La periodicitat de torns de pati i dactivitats extraescolars es regularà segons un horari elaborat per la prefectura d’estudis.

En cas de lesionar-se qualque alumne/a es procedirà de la següent manera:
a) Si és LLEU i no requereix volant dassistència, un/a professor/a de torn o el/la tutor/a, farà la cura a la farmaciola del centre. Si requereix volant dassistència, savisarà un membre de lequip directiu, el/la qual determinarà lactuació més adient.
b) Si és GREU es donarà avís a un/a membre de lequip directiu i alhora es procedirà al trasllat immediat al centre durgències mèdiques. S’avisarà els pares el més prest possible.

Per al temps dels esplais es tendrà en compte que:
• L’alumnat no pot quedar per les escales o pels bancs, ni deambular per l’edifici.
• No es poden deixar alumnes sols a les aules.
• No es poden deixar alumnes castigats als passadissos ni a la biblioteca.
• Es procurarà que l’alumnat tiri els papers a les papereres de les respectives aules abans de sortir al pati.
• Els dies de pluja l’alumnat romandrà a l’aula. Aquests dies es podran aprofitar per potenciar els jocs de taula i per fomentar el bon ús de les instal•lacions del centre i el material d’aula. Entre tot el professorat que fa guàrdia de pati a educació primària, s’establiran torns específics de vigilància de 15 minuts cada un. A educació infantil es mantendrà el torn i vigilaran les aules de dos en dos.
5.3. ADSCRIPCIÓ.

Quan es produeixi una vacant a un cicle, el professorat de l’etapa podrà sol.licitar-la. En cas d’haver-hi més d’una sol.licitud per cobrir la vacant, es tendrà en compte l’antiguitat al centre.

Tal com s’especifica a la legislació vigent (R.O.C), el cap d’estudis del centre pot fer propostes d’adscripció de professorat al director, qui les resoldrà tenint en compte els informes presentats.

Segons l’O.M. de 29 de juny de 1994, sempre que sigui possible el professorat promocionarà amb el seu alumnat al llarg del cicle.

5.4. SUBSTITUCIONS.

Davant qualsevol absència de personal docent del centre es procedirà seguint les normes del ROC i de l’ordre ministerial del 29 de juny de 1994. Cada mestre/a deixarà feina preparada per a l’alumnat i l’entregarà a la prefectura d’estudis durant el mes de setembre, o amb temps suficient per planificar el treball en cas de substitució.

5.5. PERMISOS I LLICÈNCIES.

Quant a la concessió de permisos i llicències al professorat, el centre es regirà per la legislació vigent.

6. CANALS D’INFORMACIÓ

6.1. GESTIÓ PEDAGÒGICA.

INFORMACIÓ SOBRE … COM? , VIA? A QUI?
ACORDS CONSELL ESCOLAR, CLAUSTRE PROFESSORAT, COMISSIÓ COORD. PEDAG., CICLE – ACTA- COORDINACIÓ SECRETARI/ACICLE
CONVOCATÒRIACLAUSTRE – FULL AMB L’ORDRE DEL DIA(CASELLER PERSONAL) PROFESSORAT
CONVOCATÒRIACONSELL ESCOLAR – FULL AMB L’ORDREDEL DIA (PROFESSORAT)CASELLER PERSONAL///- CARTA (MARES/PARES) PROFESSORATMARES/PARES REPRESENTANT AJUNTAMENT
ALTRES :CURSETS CEP, ICE,CONSELLERIA,SINDICATS – FULL INTERN- TAULER CEP- TAULER SALA         PROFESSORAT PROFESSORAT
BIBLIOTECA :REVISTES, LLIBRES, SUBSCRIPCIONS – ENCARREGAT/DA- SALA PROFESSORAT PROFESSORAT
INFORMACIÓURGENT I PUNTUAL – FULL INTERN(CASELLER PERSONAL) PROFESSORAT
SUBSTITUCIONS – FULL SUBSTITUCIONS(CAP D’ESTUDIS) PROFESSORAT
INFORMACIÓ A L’EXTERIOR:PARES, INSTITUCIONS – CIRCULARS, FULLETONS…- TAULER D’ANUNCIS.- CITACIONS INDIVIDUALS FAMÍLIES,INSTITUCIONS,FAMÍLIES CONCRETES

6.2. GESTIÓ ADMINISTRATIVA I SUBMINISTRAMENTS

 

D

CE S RC CC PORT
NECESSIT LLISTES D’ALUMNAT     X      
FULL DADES PERSONALS ALUMNAT     X      
ENTREGA PGA/MEMÒRIA X          
ENTREGA PCC REVISIONS, PROGRAMACIONS   X        
ABSÈNCIA CONTINUADA ALUMNAT   X        
FULL SORTIDES CURRICULARS   X        
PERMÍS MENYS D’UN DIA X X        
PERMÍS D’UN DIA X          
REVISIÓ LLISTES/DADES PERSONALS I EN CAS D’ACCIDENT     X      
FALTEN LLIBRES D’ESCOLARITAT I/O EXPEDIENTS     X      
INFORMACIONS C.P.R. I CURSETS       X    
PROBLEMA DOCUMENTS ADMINISTRATIUS     X      
PROPOSTA REUNIONS X          
FACTURES/DUBTES COMPRES     X      
SORTIDES, AVISAR ESPECIALMENT…   X        
SORTIDES, DEIXAR FEINA PREPARADA   X        
ABSÈNCIES, DEIXAR FEINA PREPARADA   X        
ALTES, BAIXES ALUMNAT     X      
REUNIONS DE MARES/PARES…   X        
DESPERFECTES, PROPOSTES DE MILLORA X          
NECESSIT CLAUS     X      
NECESSIT MATERIAL DE NETEJA, PAPER HIGIÈNIC…           X

D: DIRECTOR/A CE :CAP D’ESTUDIS
S: SECRETARI/A RC: REPRESENTANT CPR
CC: COORDINADOR/A CICLE PORT: PORTER/A

7. RÈGIM ECONÒMIC DEL CENTRE: CRITERIS PER A L’ADQUISICIÓ DE MATERIAL.

La comissió econòmica és la comissió del consell escolar que té com a objectiu vetlar, controlar i coordinar el règim econòmic del centre. Està formada per un/a representant de les mares/ pares de l’alumnat, un/a representant del professorat, el/la representant de l’Ajuntament, el/la secretari/a i el/la president/a del consell escolar.

Pel que fa a l’adquisició de material s’han de distingir:
. Material d’ús general (enciclopèdies, cintes vídeo…).
. Material específic de cicle (fungible: carpetes, esborradors…, didàctic).
. Material de responsabilitats (biblioteca, laboratori, informàtica, farmaciola…).
. Material de secretaria (paper, despeses fotocopiadores, guixos, etc.).
. Mobiliari i equips.
Per a la compra de material s’han de tenir en compte una sèrie d’aspectes:
. Abans d’efectuar la compra cal notificar-ho a la secretaria del centre perquè es doni el vist-i-plau, evitant així que es compri material repetit o material que ja existesqui i les despeses s’ajustin al pressupost disponible.

. Que sigui el cicle el que decidesqui el material que s’ha d’adquirir, fent valer els criteris didàctics a l’hora de decidir (vegeu quadre pàgina següent).

L’encarregat de l’adquisició del material és el responsable d’aportar la factura oficial del material comprat a secretaria, indicant-hi per a qui s’ha adquirit el material (cicle, laboratori, secretaria, biblioteca, festes…) No es pagarà cap factura que no sigui oficial.

A la factura hi haurà de constar el nom del centre i la seva identificació fiscal (NIF). Les factures es pagaran a través de taló bancari.

Si es comana material a qualque empresa distribuïdora per a que aquesta el transporti i l’entregui al centre, a l’albarà o nota d’entrega es farà constar el nom de qui ha fet la comanda.

El/la secretari/a custodiarà les targetes de client de les empreses distribuïdores de material escolar i didàctic, les quals estaran a l’abast del professorat.

A principi de curs s’acordarà quina serà la dotació econòmica corresponent al professorat i als cicles, la qual s’haurà de gastar i justificar durant el mateix.

US DE MATERIAL QUINS MATERIALS? QUI HO PROPOSA? QUI HO APROVA? QUI HO COMPRA? QUI HO PAGA? A QUI I COM ES PRESENTA?
COMÚ DELCENTRE 

 Màquines, ordinador, secretaria: fols, tòner, etc.

-tutors/es
-cicle
-equip directiu

comissió econòmica secretaria centre Al responsable econòmic, mitjançant factura oficial completa (en cas contrari no es pagarà)Farmacio la professor/a reponsable secretaria professor/a reponsable centre Del professorat: guixos, grapadores, esborradors, taladradora…cicle: llistat del que manca a principi de curs secretaria cicle centre DOTACIÓ AULA Material fungible i no fungible per a l’aula professor/a tutor/a secretaria professorat centre DOTACIÓ CICLES Material no fungible cicle secretaria cicle cicle ESPECIALISTES   Música Anglès Religió E.F./PsicomotricitatP.T.A.D.A.L.especialistasecretariaespecialistacentre; assignació segons pressupost ALTRES  Biblioteca Laborator i Festes Projectes Revista escolar Publicacions Menjador- professorat responsable- comissió- coordinador/a secretaria responsable assignació centre, aportacions o subvencions

8.NORMES DE CONVIVÈNCIA.
8.1. PROFESSORAT.

EN RELACIÓ AMB ELLS MATEIXOS EN RELACIÓ AMB    L’ALUMNAT EN RELACIÓ AMB EL CENTRE EN RELACIÓ AMB LES MARES I PARES
*Respectar els acords presos.*Informar els altres companys de les activitats docents que es duguin a terme. Facilitar la coordinació i la cooperació entre el professorat d’un mateix grup- classe, del cicle i del centre.*Resoldre els problemes que es presentin al pati o durant les activitats extraescolars.*Realitzar els torns de pati amb puntualitat. * Respectar la personalitat de cada nin/a.* Intentar escoltar-lo, comprendre’l i ajudar-lo.* No fer distincions entre l’alumnat.* Preocupar-se per les condicions de l’aula.* Individualitzar l’ensenyament, partint dels coneixements previs i de les seves característiques.* No es medicarà cap alumne/a, excepte que dugui els medicaments de casa seva i amb instruccions precises de la família per a la seva administració.*En cas d’accident, es procedirà segons l’establert a la pàgina 32.

*No es deixaran alumnes castigats, ni tots sols, als passadissos ni a l’interior de les aules.

* S’escoltaran les peticions i suggerències de  l’ alumnat i s’intentarà consensuar amb ell les possibles solucions als problemes plantejats.*Conèixer els documents de centre (PEC, PCC,RRI…) i complir les normes que s’estableixen.* Dur a terme les decisions del claustre, consell escolar, comissió pedagògica i de les autoritats educatives.*Cooperar en el manteniment del material i de les instal.lacions del centre.*Col·laborar en el manteniment de l’ordre i de les normes de convivència dins el recinte escolar.*Proporcionar còpia de la programació al cap d’estudis a principi de curs.* Els professors/es que arribin tard notificaran causes del retard i l’hora d’arribada al/la cap d’estudis.* El professorat deixarà feina preparada per als casos d’absència o de malaltia.

* No es treuran alumnes de classe més de 5 minuts i sempre que es faci, la porta es deixarà oberta per tal que no destorbi les altres classes.

* Per sortir, s’ha d’esperar que soni la música.* Mantenir contactes periòdics i sistemàtics dins l’horari previst i programat.* Rebre la visita dels pares/mares/tutors/es legals quan ho sol·licitin, complint els horaris previstos per a aquests casos.* Emplenar els informes en els períodes establerts.* Sol·licitar la justificació de les absències, retards i sortides del centre.* Informar les famílies de les activitats docents i del rendiment escolar dels seus fills/es, fent-los arribar les proves de control escrites  corregides i qualificades per al seu seguiment i coneixement.* Convocar, com a mínim, les tres reunions  preceptives durant el curs escolar.

EN RELACIÓ AMB ELLS MATEIXOS EN RELACIÓ AMB L’ALUMNAT EN RELACIÓ AMB EL CENTRE EN RELACIÓ AMB LES MARES I PARES
  * Es facilitarà la integració de l’alumne/a dins el grup-classe i es fomentarà la seva participació activa dins el funcionament habitual del grup.* Es recollirà tota la informació pertinent dels alumnes.* No es deixarà sortir del centre cap alumne/a sense permís escrit o notificació oral de la família.* Vigilar el comportament de l’alumne/a tant dins l’aula com a qualsevol activitat que es faci.* Detectar casos d’alumnes amb problemàtiques escolars o socials específiques i comunicar-ho a la direcció del centre.* Facilitar la integració al grup i a la dinámica escolar de l’alumnat d’incorporació tardana, així com del que presenti problemes de rendiment escolar o que necessiti ampliació, a través d’activitats personalitzades. * El professorat especialista (EF, idiomes, …) a les entrades i després del pati han d’anar a recollir i pujar amb el grup d’alumnes amb qui tengui classe, excepte a música en què cada tutor/a acompanyarà el seu alumnat.* Els canvis de classe es faran el més ràpid possible.* Es tancaran les aules en temps d’esplai i es deixaran els llums apagats.* Es participarà en les activitats programades : festes, activitats conjuntes…* Notificar i emplenar el full de sortides amb l’antelació suficient, entregant-lo a la prefectura d’estudis.* Realitzar i participar a les reunions intercicles per tal de coordinar accions amb l’alumnat i les seves famílies (reunions, sortides, informes, etc.).* Es recolliran dades de l’alumnat per avisar  les seves famílies en cas necessari.

* Es col.laborarà  amb els equips d’orientació psicopedagògica.

* Està prohibit fumar en tot el recinte, excepte en la zona  reservada als que fumen: terrassa coberta de l’entrada del professorat (planta principal).

8.2. ALUMNAT.

REFERENT AL SEU COMPORTAMENT PERSONAL REFERENT ALS COMPANYS/ES REFERENT AL PROFESSORAT I PERSONAL NO DOCENT REFERENT AL CENTRE
– Assistir puntualment i obligatòriament   a les activitats escolars, tant lectives com complementàries.- Mantenir una higiene personal adequada i digna.- Mantenir ordre a les dependències del centre.- Tenir i diàriament portar l’agenda escolar del centre.- Tenir sempre a l’abast el material escolar que pugui necessitar.- Acudir al bany només en casos d’urgent necessitat i amb el permís del professor/a.- Entregar els justificants d’absències, retards i sortides corresponents .

– Retornar al centre els informes i els controls signats pels pares i en els terminis establerts.

– En temps de classe no es pot beure, ni mastegar xiclet, ni menjar.

– Els/les alumnes esperaran els seus germans al pati. En cap cas es podrà entrar dins les aules.

– En el cas que alguna pilota surti fora del recinte escolar s’avisarà a un mestre/a de torn.

– S’han de respectar els companys/es, evitant les agressions, humiliacions i els insults.-  No pertorbar, en cap moment, el funcionament del centre.- Col.laborar amb els companys/es en les activitats del centre.- Evitar les activitats violentes i competitives.- S’han de respectar les tasques i treballs dels altres companys/es.- Els delegats participaran de forma activa a les juntes de delegats, aportant criteris per a la resolució de conflictes i servint de pont amb els seus companys, així com entre els companys i el mestre/a.- Mantenir un tracte respectuós amb el professorat i personal no docent del centre.- Emprar la via del diàleg per resoldre les qüestions que es plantegin al centre.- Acudir al tutor/a quan sorgeixi algun problema determinat. Si això succeix durant l’esplai, anar  a un mestre/a de torn de pati.-Realitzar les tasques i activitats que se li encomani.- Aportar, a través del delegats/des, suggeriments de millora.- Davant qualsevol problema, primer s’avisarà el/la professor/a afectat/da, en segon lloc al tutor/a i finalment al/a la cap d’estudis.- Conèixer les normes de convivència del centre i respectar-les.- No fer malbé i col.laborar en el manteniment de les instal.lacions, mobiliari i material del centre.- Ajudar a mantenir les aules, passadissos, patis i serveis nets i dignes.- Participar, segons l’edat, en les tasques organitzatives del centre.- No absentar-se del centre sense permís del professor/a responsable a cada moment.- Els desperfectes produïts dins el centre tendran la sanció corresponent i la despesa de la reparació anirà a càrrec de l’autor/a.- Les entrades i sortides del centre es faran amb tranquil·litat, sense córrer i pels accessos assignats.

– Les pilotes que no siguin d’espuma, per raons de seguretat, no es poden utilitzar, excepte quan s’usin a les classes d’educació física.

– Fer arribar a la seva família les circulars, els informes i els controls que envïi el centre. REFERENT AL SEU COMPORTAMENT PERSONALREFERENT ALS COMPANYS/ESREFERENT AL PROFESSORAT I PERSONAL NO DOCENTREFERENT AL CENTRE- En  temps d’esplai, d’educació física, etc., l’alumnat no pot quedar sol a les aules sense vigilància d’algun professor/a.- L’alumnat ha de fer servir les papereres.- Treballar segons les capacitats de cadascú, amb el màxim rendiment i puntualitat a l’hora de dur les tasques.

8.3. MARES / PARES / TUTORS/ES LEGALS.

EN RELACIÓ AMB EL CENTRE EN RELACIÓ AMB EL PROFESSORAT EN RELACIÓ AMB ELS SEUS FILLS/ES
– Conèixer el RRI i complir les normes que desenvolupa aquest reglament.- Atendre les citacions del centre.- En temps d’esplai no visitar els fills/es sense causa justificada i sense permís dels responsables del centre.- El material que hagin de dur als nins en temps de classe (berenar, roba esportiva…) el deixaran a secretaria i no entraran dins l’aula per no destorbar la seva dinàmica.- Esperar al pati corresponent la sortida del seu fill/a.- Omplir l’imprès de dades de l’alumnat per al seu expedient  i per a consulta en cas d’urgència.- Respectar l’horari de l’escola.

– Assistir a les reunions i, si no poden fer-ho, presentar-se al professorat dels seus fills/es i mantenir contactes periòdics amb ell.

– Firmar els documents que se’ls envïin (informes, agendes, notes,…) per confirmar que els han rebut.

– No acompanyar els infants a les aules.

– En cas de separació judicial del matrimoni, justificar oficialment davant el centre la guarda i custòdia dels fills/es i règim de visites.

– Està prohibit fumar en tot el recinte, excepte en la zona  reservada als que fumen: terrassa coberta de l’entrada del professorat (planta principal).- No desautoritzar l’acció dels professors/es, davant qualsevol problema anar a xerrar amb ell/a.- Facilitar-los tot tipus d’informació referent als seus fills/es.- Participar voluntàriament amb el professorat en la programació d’aquelles activitats per a les quals se’ls demani la seva col·laboració.- Acudir al tutor/a quan se’ls requereixi.- Mantenir contactes freqüents amb el professorat per aconseguir una bona coordinació educativa.- Donar autorització amb antelació a les sortides.- Complir els horaris de visita de pares i demanar cita prèvia al professor/a.

– Davant qualsevol problema xerrar amb el tutor/a i aquest/a decidirà si cal parlar-ne amb el cap d’estudis o director/a.

– Col·laborar en el procés d’ensenyament, aprenentatge i educació dels seus fills/es.

– Col·laborar amb la tasca educativa dels seus fills/es.- Vigilar i controlar les seves activitats.- Facilitar el compliment de les obligacions dels seus fills/es respecte del centre (puntualitat, higiene, alimentació, vestimenta …).- Distribuir i coordinar el temps lliure i d’oci, essencialment, amb els jocs, televisió, etc.- Justificar les absències i retards.- Recollir personalment o mitjançant persona autoritzada l’alumnat d’educació infantil, 1r. i 2n. cicle quan hagin d’absentar-se dins l’horari escolar.- Estimular els fills/es en el respecte a les normes de convivència com a element que contribueix a la seva formació.

– Procurar que els seus fills/es arribin puntuals.

–  Evitar les absències prolongades  innecessàries dels seus fills/es, i en qualsevol cas, preocupar-se i  responsabilitzar-se dels seus treballs en situació de  malaltia, vacacions…

– Fomentar que els nins participin a les activitats extraescolars i complementàries.

– Signar els informes i retornar-los als tres dies de rebre’ls.

– Consultar diàriament l’agenda per a possibles notificacions del centre.

– Proporcionar-los el material escolar.

9.- SORTIDES CURRICULARS

9.1. CRITERIS GENERALS.

Les sortides han d’estar planificades, tant pel que fa a la temporalització (durada, calendari…) com als continguts a la Programació General Anual.

A l’hora de planificar una sortida es tendrà en compte:
• Que sigui curricular.
• Que el seu preu sigui adequat.
• No ha de quedar sense participar a una sortida cap alumne/a per raons socioeconòmiques.

Per poder realitzar una sortida hi ha d’haver un nombre mínim d’alumnes participants, que es pot resumir en:

Sortida curricular ………….. 80 % del grup.

Colònies ………………………….. 70 % dels grups participants.

Viatge fi d’estudis …………. 50% dels grups participants.

S’evitaran sortides que fomentin el consumisme i es procurarà planificar alguna sortida anual, a peu, que tengui com a objectiu conèixer algun indret significatiu de la nostra illa. En tot cas es tractarà de sortides curriculars, amb seguiment a l’aula.

Les sortides es poden fer per nivells, cicles, etapes o tota l’escola.

En el cas que el/la tutor/a d’un grup d’un determinat nivell no pugui participar en la sortida, per raons justificades, s’arbitraran accions perquè el grup realitzi l’activitat amb un altre mestre/a. El tutor/a que no participi a la sortida del seu alumnat s’encarregarà de l’horari del professor/a acompanyant.

Com a condició indispensable per participar a les sortides, l’alumnat haurà d’entregar una autorització firmada per les mares/ pares o tutors/es legals a principi de curs. L’alumnat d’educació primària per a cada sortida haurà de presentar el full d’autorització signat al tutor/a o a l’especialista corresponent. En cas que un/a alumne/a no dugui l’autorització firmada, el/la tutor/a cridarà la família per confirmar si ha de participar o no a la sortida. Si no s’aconsegueix contactar amb les famílies, se l’integrarà a una classe amb treball individualitzat.

Les famílies de l’alumnat d’educació infantil firmaran una única autorització per a les sortides de tot el curs.

El/la mestre/a que programi una activitat complementària, extraescolar o una sortida escolar procurarà que hi participi el major número del seu alumnat, i s’encarregarà de tot el que comporta la seva organització.

Abans de realitzar una sortida ha de:

. Recollir les autoritzacions signades dels pares.
. Avisar els professors/es especialistes implicats.
. Deixar feina preparada per a l’alumnat que quedi.

Després de la sortida:

• Emplenar el full de sortida, especificant-hi l’aprofitament didàctic i les incidències que s’hagin pogut produir, i entregar-lo al cap d’estudis, juntament amb les autoritzacions firmades , per al seu arxiu.

• A la memòria anual omplir el full-resum de les sortides realitzades durant el curs escolar i la seva valoració.

9.2. ACOMPANYANTS.

TIPUS DE SORTIDA EDUCACIÓINFANTIL EDUCACIÓ PRIMÀRIA
Amb guia, monitor/a …      Tutors/es + 1 Tutors/es
Amb autocar (museu, exposició, etc.) Tutors/es + 1 Tutors/es
A peu per Palma o zones concorregudes      Tutors/es + 1  1r i 2n cicle  3r cicle
Tutors/es +1 Tutors/es
A llocs poc concorreguts(muntanya bosc…) Tutors/es + 1 Tutors/es + 1
Amb autobús públic, guia  pel propi professorat Tutors/es + 1 Tutors/es + 1
Colònies/ viatge d’estudis Tutors/es + 1 Tutors/es + 1

Aquesta taula és orientativa. En qualsevol cas hi haurà un/a acompanyant per cada 10 alumnes d’educació infantil, un/a per cada 15 del primer cicle d’educació primària o un/a per cada 20 si són del segon o tercer cicle d’educació primària.

Dels acompanyants és suficient que n’hi hagi un/a que sigui mestre/a del centre.

En cas d’absència d’un dels tutors/es el substituirà un altre/a professor/a.
Es procurarà que el professorat acompanyant sigui el que menys afecti al funcionament ordinari del centre, i tengui alguna relació amb l’objectiu de la sortida o conegui més l’alumnat.

Les mares, pares, tutors/es legals, els monitors/es o educadors/es voluntaris/es de l’AMIPA, així com les/els mestres practicants, a requeriment i sota la responsabilitat del personal docent del centre, podran acompanyar l’alumnat a les sortides.

10. SERVEIS.

10.1. CONSERGERIA.

El centre compta amb una conserge, que pertany a l’empresa SELSA subcontratada per l’Ajuntament de Palma.

Les funcions diàries especificades són:
• 08:50 h.: Obrir les portes de l’escola.
• 09:10 h. : Tancar portes.
• 12:00 h.: Repassar banys.
• 13:50 h.: Obrir portes.
• 14:10 h.: Tancar portes.
• 15:50 h.: Obrir portes.
• 17:10 h.: Tancar portes.

Altres funcions de la conserge són:
• Proporcionar paper higiènic als tutors/es.
• Reposar sabó i tovalloles de paper.
• No pot proporcionar medicaments a l’alumnat.
• Comunicar avaries, desperfectes …. a les dependències i material del centre.
• Totes aquelles funcions que estiguin contemplades al plec de condicions.

10.2. MENJADOR.

Del servei de menjador del centre, actualment en té la concessió l’Empresa Sky Chefs Barcelona S.A.. El seu control és a càrrec dels òrgans de govern del centre. Al consell escolar existeix una comissió encarregada, entre d’altres, del menjador: la comissió d’activitats i serveis, formada per un representant de les mares/ pares, un/a mestre/a i pel president del consell escolar. Aquesta comissió té les següents funcions:

• Dur el seguiment del servei de menjador.
• Comprovar que es respectin els menús, i que el dinar és suficient i adequat.
• Vetlar pel bon funcionament del menjador.
• Informar el consell escolar de qualsevol incidència detectada i proposar les mesures que es creguin convenients per millorar aquest servei.
• Fer propostes de millora.
• Proposar l’aprovació del servei al Consell Escolar.

Personal del menjador.
• Cuiner i dues ajudants de cuina, contractats per l’empresa que gestiona el menjador.
• Tres educadores, voluntàries d’AMIPA. El seu horari és de 13:45 a 16 hores.
• Quatre mestres, un/a dels quals en serà el/la coordinador/a.

L’empresa diàriament envia una persona per controlar el número d’alumnes usuaris.
Els drets i deures del personal de menjador seran els mateixos que els de la resta del personal no docent del centre.
Les tasques del professorat encarregat i dels/de les educadors/es de menjador són:
ABANS.
– Anar a cercar l’alumnat d’educació infantil a les seves respectives aules.
– Vigilar que l’alumnat es renti les mans.
– Passar llista i comprovar que hi són tots.
– Davallar ordenadament.
– Controlar l’entrada i sortida al menjador.

DURANT.
– Supervisar les diferents taules i mantenir l’ordre necessari perquè es pugui menjar tranquil.lament.
– Procurar que l’alumnat mengi bé, usant els coberts que pertoqui i mantenint la compostura correcta.
– Procurar, sense forçar-lo, que s’acabi tot el que té dins el plat.

DESPRÉS:
– Vigilar que l’alumnat es torni rentar les mans.
– Supervisar i controlar la sortida del menjador.
– Omplir el full informatiu per a les famílies.
– Controlar i entretenir l’alumnat fins que el venguin a recollir.
– Avisar la família quan un alumne/a tengui una indisposició.

El/la coordinador/a de menjador serà l’encarregat d’assignar aquestes tasques entre el professorat i els educadors/es.

10.3. GUARDERIA.

Aquest servei té com a finalitat la custòdia i entreteniment de l’alumnat del centre, els familiars del qual no se’n poden ocupar abans que s’obrin les portes.
El seu horari és a partir de les 7 fins a les 9 hores , i anirà a càrrec d’un/a educador/a titulat/da.

La comissió d’activitats i serveis del consell escolar en farà el seguiment i
les propostes de millora.
10.4. BIBLIOTECA.

Durant l’horari lectiu l’alumnat amb companyia d’un/a mestre/a tendrà accés a la biblioteca per fer consultes, lectura …. Per tal d’evitar coincidències de més d’un grup /classe s’elaborarà un horari a principi de curs, si cal, que figurarà a la PGA.
Així mateix el professorat podrà treure llibres, vídeos, cassettes, CD … de la biblioteca per a ús d’aula, previ avís a l’encarregat/da, el/la qual en prendrà nota a un registre.
L’encarregat/da destinarà una hora a la setmana per tal que l’alumnat pugui utilitzar el servei de préstec de llibres. Es podrà disposar del llibre del fons bibliotecari del centre durant un màxim de quinze dies. Els desperfectes o pèrdues aniran a càrrec de l’usuari. L’encarregat/da anotarà els préstecs a un registre.

10.5. ACTIVITATS EXTRAESCOLARS.

Les activitats extraescolars estaran regulades pel consell escolar del centre i estaran especificades a la corresponent PGA, ajustant-se a les Instruccions de la Direcció General de Planificació i Centres per a l’organització i el funcionament dels centres docents públics d’educació infantil i primària que siguin vigents al curs corresponent.
Les activitats extraescolars del nostre centre seran de caràcter esportiu, cultural, artístic o recreatiu i no suposaran mai un reforçament o ampliació d’una matèria curricular. Aniran a càrrec de monitors/es-educadors/es, les funcions dels/ de les quals estan contemplades al Reglament de Règim Intern. Així mateix a la PGA s’establiran torns rotatius d’entre 6-7 mestres que s’encarregaran de l’atenció de l’alumnat en cas d’absència d’un monitor/a i per atendre i resoldre possibles incidents.
Qualsevol canvi d’activitat , siguin objectius, horaris, ubicació, s’informarà a la direcció del centre i s’haurà de demanar per escrit. La direcció s’encarregarà de notificar-ho al Consell Escolar i de fer arribar a l’organisme competent els suggeriments o acords arribats.
Les entitats o associacions alienes al centre que en vulguin utilitzar les instal•lacions, es regiran per l’O.M. de 20 de juliol de 1995 (BOE 09/08/95). Ho hauran de notificar a direcció durant el mes de setembre per poder incloure-ho a la PGA del curs escolar i que s’aprovi amb aquesta.
L’entitat o associació que du a terme una activitat serà responsable dels possibles desperfectes o desaparicions de material, mobiliari, edifici… , podent-se-li retirar l’autorització si n’és reincident.
Participació en programes institucionals.

Participarem en els programes que segueixin la línia de centre reflectida en els nostres documents: PEC, PGA, PCC, etc., que el claustre del professorat consideri convenient i que siguin aprovats pel consell escolar.

11.ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES (AMIPA).

Al nostre centre existeix una associació de mares i pares creada d’acord amb el R.D. 1533/86 de 11 de juliol. El lloc de reunió dels membres de l’associació els serà facilitat pel centre, prèvia sol•licitud dirigida a la direcció del mateix.

Les famílies del nostre alumnat poden participar en la gestió i organització del centre mitjançant els canals prevists a la legislació vigent:

– Consell escolar.
– Associació de mares i pares (AMIPA).

ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES

FUNCIONS DE NORMATIVA GENERAL
R.D. 82/1996, de 25 de gener (BOE 20 de febrer)

Títol VI, article 55.

FUNCIONS DE NORMATIVA ESPECÍFICA DEL CENTRE

• Elevar al consell escolar les propostes d’activitats extraescolars, sempre que estiguin en la línia del Projecte Educatiu del centre.
• Col•laborar amb el centre en les activitats conjuntes realitzades, festes, etc.
• Elevar propostes de millora en quant a les activitats del centre dins les seves competències.
• Organitzar comissions de treball: informativa, de menjador, d’activitats complementàries, administrativa i de manteniment i millora.

L’AMIPA és una associació sense ànim de lucre que representa el col•lectiu de mares i pares de l’alumnat del centre. A l’actualitat compta amb unes 225 famílies associades

La llengua vehicular de l’associació és el català.

Els seus principals objectius són :
. Contribuir a la qualitat de l’ensenyament públic.
. Participar en tots els temes que interessin a les famílies.

L’AMIPA està organitzada en les següents Comissions de treball : informativa, menjador, activitatds complementàries i administrativa.

Publica un full informatiu (tres números cada curs) per fer arribar a les famílies tota la informació referida a les activitats de l’Associació i on poden expressar la seva opinió.

L’AMIPA, a més de la seva oficina que roman oberta al públic els dimecres lectius de 16:30 a 17:30 hores, disposa dels següents canals d’informació:

. Bústia (planta principal, devora la seva oficina).

. Telèfon: 600 839 282.

Correu electrònic: amipacosta@terra.es

Es faran reunions periòdiques entre l’AMIPA i els responsables del centre per tal de potenciar activitats escolars i extraescolars que afavoreixin l’educació del temps lliure del nostre alumnat, així com de dur a terme accions conjuntes tendents a aconseguir millores al centre a qualsevol nivell. De les activitats que l’AMIPA dugui a terme i que no estiguin contemplades a la PGA se’n donarà avís previ a la direcció.12.

RELACIONS AMB L’EXTERIOR.

ORGANISMES PÚBLICS CENTRESEDUCATIUS SERVEISSOCIALS POLICIA/SERVEI DE MENORS ASSOCIACIONSDE     VEÏNATS
Fomentarem les actuacions conjuntes i de col.laboració amb aquests organismes. Participarem en les activitats proposades pels organismes sempre i quan s’ajustin als objectius i filosofia del centre.

Obrirem l’escola perquè l’edifici sigui utilitzat per entitats altruistes amb

finalitats d’interès social. Col·laborarem dins les

nostres possibilitats amb les ONGs: Cáritas, Aspanob,

Creu Roja, AACC….

És prioritària la coordinació entre els centres d’ensenyament de la zona per tal de dur endavant una acció conjunta d’actuació quant a temes d’interès comú (matrícula, possibles activitats esportives, intercanvis d’experiències, actuacions de l’entorn,  organització serveis,

etc.

Col·laborarem amb els treballadors socials, psicòlegs i educadors de carrer de l’Ajuntamenten totes aquelles actuacions individuals o col·lectives que afectin d’alguna manera a alumnat del

nostre centre.

Col·laborarem amb aquests estaments per qüestions judicials i d’escolarització del nostre alumnat. Col.laborarem amb les dues associacions de veïnats de la barriada, participant en aquelles activitats que organitzin que es considerin adients, i cedint-los les instal·lacions del centre per dur a terme  programes que no alterin la dinàmica del centre.

12. PLA DIGITAL DEL CENTRE (PDC).

PLA DIGITAL DE CENTRE

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies